มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศโมเดลสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างนักศึกษาเป็น "วิศวกรสังคม" เพื่อพัฒนาประเทศ เปรียบดั่ง Avenger ผู้พิทักษ์โลก รวบรวมองค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ ร่วมออกแบบ วิเคราะห์สถานการณ์จริง แก้ไขปัญหา เพื่อความสุขของชุมชน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ให้สัมภาษณ์สดในการ แหลงข่าวชาวใต้ ถึงคุณลักษณะของนักศึกษาผู้เป็น “วิศวกรสังคม” ไว้ 4 ประการหลัก คือ 1. มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเหตุและผลของปัญหาได้ 2. มีความสามารถด้านการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์สู่ประชาชนในชุมชนได้ 3. มีความสามารถด้านการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และ 4. มีทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมตามองค์ความรู้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้จริง


รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า การเป็นวิศวกรสังคมของนักศึกษา คือ การรวมตัวกันของนักศึกษาที่มาจากศาสตร์ต่างๆ ทุกคณะ ทุกชั้นปี จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อศึกษาพื้นที่ภายในชุมชนต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทำการลงพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการสืบค้นพื้นที่ที่มีปัญหาต่อชุมชนในด้านต่างๆ แล้วนำมาคิดวิเคราะห์หาเหตุและผลร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางและความต้องการที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมหาวิทยาลัยได้ผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนนำองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดในห้องเรียนมาปรับเปลี่ยนสู่การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการสร้างนักศึกษาให้รู้จักการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นำมาสู่การตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
และในวันเดียวกันนี้ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยังได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าว ผ่านรายการ คุยข่าว 9 โมง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สวท.สฎ.) FM 89.75 MHz และ ร่วมบันทึกเทปรายการ NBT TODAY เพื่อออกอากาศทางช่อง NBT South

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ถ่ายภาพ
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี