เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 80 % ณ อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย : นอกจากนี้ ยังมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของผู้วยอย่างรวดเร็ว ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระขาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอให้ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา และปฏิบัติตามคำแนะนำ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 1. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น 2. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้เช็ดตัว หมอน ผ้ห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม 3. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอซอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง 4. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ไกล้ชิดกับผู้อื่น โดยฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 5. หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ถ่ายภาพ
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี