alt

วันนี้(7 พ.ค. 63) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Agritech and Innovation Center : AIC) เตรียมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ศูนย์วิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร โดยศูนย์ AIC จังหวัด เน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ศูนย์เครือข่าย AIC จังหวัดสุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีทางการเกษตร และภูมิปัญญาทางการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรของจังหวัด 2.บริการองค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และสร้างสรรค์ 3.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร 4.ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร 5.จัดอบรมเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer 6.ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ โดยมีการออกแบบ และจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และคอยประสานงาน อำนวยการ ขับเคลื่อน กำกับ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด

“ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC)” เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันใน 6 ภาคี คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน โดยมีรูปแบบโครงสร้าง  1 จังหวัด 1 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้การดำเนินงานของ AIC สอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีภารกิจส่งเสริมวิชาการ ให้บริการจัดการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี