alt

วันนี้(14 พ.ค.63) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) “ตู้ปันน้ำใจ” เชิญชวนบุคลากรเเละประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยร่วมนำสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาบริจาค เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของCOVID -19 ออกมารับสิ่งของ ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการแบ่งปันชูแคมเปญ SRU Sharing โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ” ซึ่งในวันนี้มหาวิทยาลัยก็ได้รณรงค์ให้บุคลากรและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแบ่งปันผ่าน “ตู้ปันน้ำใจ” โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาวางไว้ในตู้ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถมารับสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ แต่ขอให้ผู้ที่มารับไปเอาเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้คนอื่นๆ ที่มาทีหลังได้รับสิ่งของไปใช้ประโยชน์ด้วย และขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มารอแถวรับสิ่งของต้องเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนบุคลากรเเละประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ร่วมบริจากอาหารให้กับผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ที่ตู้ปันน้ำใจ ร่วมกันช่วยส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง น้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ไข่ไก่ รวมทั้งหน้ากากอนามัย โดยสถานที่ตั้งตู้บริจาคมี 2 จุด คือจุดที่ 1 ศาลารอรถหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จุดที่ 2 หน้าร้าน SRU Shop (ซอย 1ข้างมหาวิทยาลัย) เพื่อให้มีสิ่งของเพียงพอสำหรับทุกคนที่มารับได้ทุกๆวัน จนกว่าจะผ่านวิกฤตไวรัส COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
เททพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี