มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ออกประกาศมาตรการเตรียมพร้อมต้อนรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่จะเดินทางเข้า ออก เพื่อติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.ผู้เข้าใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย ก่อนการเข้าใช้บริการของแต่ละหน่วยงาน
2.ต้องแสกนเช็คอิน/เช็คเอ้าท์ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้ารับบริการ
3.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและต้องผ่านจุดคัดกรองของแต่ละอาคาร
4.เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันตามนโยบาย Social distancing

ในการนี้การเรียนการสอนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีมาตรการรองรับความปลอดภัย COVID -19 โดยมีมาตรการ ดังนี้
1.ห้องเรียนต้องมีนักศึกษาไม่เกิน 16 คน
2.ห้องเรียนคอมต้องมีนักศึกษาไม่เกิน 24 คน
3.ห้องแลปต้องมีนักศึกษาไม่เกิน 36 คน
มีห้องสำหรับอาจารย์ในการสอนออนไลน์และหากมีภาคปฏิบัติจัดการแบ่งกลุ่ม

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ
กำชัย ไชยยาว/นางสาว ณัฐยาน์ภรณ์ โพธิ์แป้น นักศึกษาฝึกงาน ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน

#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี