มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มาเป้นปรธธานพิธีเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาเป็นวิทยากรบรรยายทบทวนแผนงานต่างๆ ของงานประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนแผนงาน เพื่อให้ตอบโจทย์งานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดละศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.สุดร. วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ที่กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท

สำหรับการจัดทำโครงการอบรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่บุคคลากรได้เรียนรู้การจัดทำแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ และเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา การทบทวนการเขียนแผนงานเพื่อตอบโจทย์งานประกันคุณภาพการศึกษา

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน

#งานสื่อสารองค์กร_มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี