วันนี้ (30 มิ.ย. 2563) เวลา 09.00 น. ที่โรงยิมเนเซียม1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ดร. สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นประธานจัดอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 สร้างความมั่นใจให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนที่มาใช้บริการของมหาวิทยาลัยในช่วงเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดมาตรการเตรียมพร้อมสำหรับต้อนรับนักศึกษาบุคลากรและประชาชนที่จะเดินทางเข้า - ออก เพื่อติดต่อหน่วยงาน โดยมีอาจารย์ ปานชนม์ โชคประสิทธิ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส พร้อมการป้องกันและการคัดกรองเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรสำนักจัดการทรัพย์สินและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะกำหนดใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

กำชัย ไชยยาว/ณัฐยาน์ภรณ์ โพธิ์แป้น นักศึกษาฝึกงาน ภาพ/ข่าว
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน

#งานสื่อสารองค์กร_มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี