alt

วันนี้(23ก.ค.63)ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ และบุคลากรร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการเตรียมทีมนักกีฬาฟุตบอล กีฬามวยไทยสมัครล่น และกีฬามวยสากลสมัครเล่น เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน กีฬามหาวิทยาลัยโลก ในนามตัวแทนนักกีฬาจากหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีข้อตกลงที่จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงรับผิดชอบร่วมกันในการเตรียมทีมนักกีฬาฟุตบอล กีฬามวยไทยสมัครล่น และกีฬามวยสากลสมัครเล่น เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน กีฬามหาวิทยาลัยโลก และกีฬารายการอื่น ๆ ที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย ในนามตัวแทนนักกีฬาจากหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจะรับนักเรียนจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่มีคุณสมบัติทางการกีฬาที่มหาวิทยาลัยต้องการ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และสามารถยกเว้นค่าเล่าเรียนได้ตามระเบียบ ข้อบังคับแลประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะผิดชอบร่วมกันในการดูแลฝึกซ้อมนักกีฬาดังกล่าวจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือจนกว่าจะพันสภาพการเป็นนักกีฬา ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาบุคลกรทั้งด้านกีฬา ด้านกิจกรรม ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามที่ได้เห็นชอบร่วมกัน

นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี