alt

วันนี้(29 ก.ค. 63)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการปลูกตันไม้เฉลิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 168 ต้น ณ บริเวณริมสะพานชมธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาไว้ให้ยาวนานที่สุด โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเราต้องมีความหลากหลาย และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า ทั้งบุคลากรภาครัฐและประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดโครงการโดยมีความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้โดยรอบภายในมหาวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นผืนป่าพระบารมี ซึ่งในโครงการปลูกตันไม้เฉลิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ปลูกต้นทองอุไร หรือ “ดอกสร้อยทอง” ไม้มงคลที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ รูปทรงเป็นช่อสีเหลืองทองอร่าม และทนแดด ทนฝนได้ดี ปลูกขึ้นได้ง่าย ดอกจะออกทั้งปี แต่ดอกจะร่วงง่าย เชื่อกันว่า ทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูก ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองร่ำรวยมั่งคั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี