วันนี้(2 กันยายน 2563) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพื่อเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบภายใต้ความร่วมมือของสถาบัน อุดมศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย ที่ต้องการส่งเสริมการสอนที่เน้น "รู้จริงและปฏิบัติได้" โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส.เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีเสวนาในหัวข้อ "สหกิจศึกษา" ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พูดถึงกระบวนการสหกิจศึกษาและคุณอนุพงศ์ แก้วผลึก ตัวแทนสถานประกอบการ บริษัทสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ และตัวแทนศิษย์เก่าจากมรส.ได้แก่คุณเบญจวรรณ คงเขาม่วงและคุณอภิพร พรประเสริฐ ให้เกียรติร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาชีพและพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษาและ คณาจารย์นิเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือต่อไป

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ/ข่าว
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี