alt

ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มุสลิม ประจำปี 2563 หวังสร้างความรักความผูกพันความสามัคคีในหมู่คณะ บนพื้นฐานความต่างของศาสนา ยึดหลักเสรีภาพในทางที่ถูกต้อง โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินทุกกิจกรรมของนักศึกษา นักศึกษาสามารถใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองในการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างอิสระ ภายใต้แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑ์กติกาของมหาวิทยาลัยและสังคม สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มุสลิม เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทุกสาขาวิชา ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ และการคัดเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรม ด้วยการใช้ความรักความสามัคคี กลมเกลียว การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างมีความสุขและเป็นปกติสุขนำทาง

นอกจากนี้ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มุสลิม ประจำปี 2563 ได้มีกิจกรรมอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอ่าน การแสดงดีเกฮูลู การแสดงขับร้องอนาชีด การจับสลากสายเทค กิจกรรมนันทนาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และการแนะนำคณะกรรมการชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ปี 2563

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
สำนักข่าวลูกยางนิวส์ นิเทศศาสตร์ ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี