alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี( มรส. ) จัดพิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาใหม่กว่า 3,000 คน สร้างความรักความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำพระองค์แด่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าในตราพระราชลัญจกรและปฏิบัติตัวให้สมกับเป็น “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี มีลักษณะเป็นรูปกลมรีและมีรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นการจัดตั้งเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทำหน้าที่ในฐานะคนของพระราชา โดยพระราชาทรงราชทานนามและตราประจำพระองค์ ให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อย้ำเตือนให้คนราชภัฏรับรู้ได้ว่าเราต้องทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ ทำงานเพื่อชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

ด้าน นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์จินดา ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยถึงความสำคัญในการจัดพิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกรว่า พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานตราพระราชลัญจกร เป็นการสร้างจิตสํานึกความภาคภูมิใจ และความรักในมหาวิทยาลัยสร้างความตระหนักถึงการเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน เสริมสร้างนักศึกษาให้มีระบบคิดที่ดี กล้าคิด คิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณในการทํางาน มุ่งมั่น หนักเอาเบาสู้ และมีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี