alt

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนห้องโครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (GSP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ดร. อรณิช เผือกคง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ รวมถึงพัฒนาทักษะการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ซึ่งจะสามารถต่อยอดพัฒนาต่อไปในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ มีความสามารถที่โดดเด่น และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยมี อ.กนกอร ทองใหญ่ เป็นวิทยากร และคุณอนรรฆนงค์ ราชศิริ คุณนูรา มะแซ นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษาสาขาชีววิทยาเป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งการจัดโครงการจะดำเนินการทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 และรุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ข้อมูล
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี