alt

วานนี้(4 พ.ย.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกรดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต Working Together สุขภาพจิตไทยก้าวไปพร้อมกัน" โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และศูนย์สุขภพจิตที่ 11 โดยมีผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ แพทย์หญิงจิตติมา แกล้วทนง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และนายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมAuditorium อาคารที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
งานสื่อสารองค์กร_มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี