alt

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน จำนวน 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย

ได้รับ 6 เหรียญทอง จากการแข่งขัน

วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง

 • นางสาวจุฑามาศ โขนขำ

วิ่ง 800 เมตร หญิง

 • นางสาวจุฑามาศ โขนขำ

วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง

 • นางสาวไพริน หนูนวล
 • นางสาวธนาภรณ์ จันทร์อ่อน
 • นางสาวรัชดา ตาหลี
 • นางสาวจุฑามาศ โขนขำ
 • นางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว

มวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวทน้ำหนัก 51 - 54 กก.

 • นายสุรชัย นาคแถม

มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์เวลเตอร์เวทน้ำหนัก 60 - 63.5 กก.

 • นายณัฐพล วิบูลศิลป์

มวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนัก 52 - 56 กก.

 • นายประวีณ โลกวิจิตร

ได้รับ 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน
กระโดดไกล หญิง

 • นางสาวธนาภรณ์ จันทร์อ่อน

เขย่งก้าวกระโดดหญิง

 • นางสาวธนาภรณ์ จันทร์อ่อน

กระโดดสูง หญิง

 • นางสาวจีรวรรณ ดีสุดจิตร

ได้รับ 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน

วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง

 • นางสาวไพริน หนูนวล
 • นางสาวธนาภรณ์ จันทร์อ่อน
 • นางสาวจุฑาวัลย์ ตุลยนิษก์
 • นางสาวจุฑามาศ โขนขำ
 • นางสาวกมลชนก สอนปลอด

วิ่ง 400 เมตร หญิง

 • นางสาวจุฑามาศ โขนขำ

มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนัก 45 - 48 กก.

 • นางสาวเจนจิรา แซ่เตี่ยว

มวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น้ำหนัก 49 - 52 กก.

 • นายปัฐวี พันธ์สวัสดิ์

มวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวทเตอร์เวท น้ำหนัก 64 - 69 กก.

 • นายเกรียงไกร สังขผล