alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและสักการบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร สิ่งศักดิ์สิทธิประจำมหาวิทยาลัย ด้วยการสรงน้ำ เปลี่ยนเครื่องทรงและรำมโนราห์ถวาย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ บริเวณที่ตั้งหลวงพ่อพระพุทธโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมในภาคบ่าย มีการแสดงการร้องเพลงลูกทุ่งจากนักร้องที่ชนะการประกวดการร้องเพลง "สืบศิลป์ภาษาถิ่นผ่านบทเพลง" การแสดงมโนราห์ พร้อมการบรรยายในหัวข้อ "สูงวัยอย่างมีค่า สุขสง่าทั้งกายใจ" โดย อาจารย์ธวัชชัย ทีปะปาล อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันเดียวกันนี้ มีบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น อีกด้วย