alt

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม วันปิดโลกกิจกรรม นิทรรศการชมรม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดชมรมดีเด่น การลงทะเบียนชมรม การแสดงของชมรมต่าง ๆ และการแสดงวงดนตรี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. บรรเจิด เจิรญเวช รองอธิการบดี เป็นประธานในกิจกรรมกล่าว