alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริมประภา เจริญสุข นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาจีน Chinese Proficiency Test (HSK) ในระดับที่ 5 จำนวน 221 คะแนน และได้รับรางวัลนักศึกษาต่างชาติดีเด่น ประจำปี 2017 จากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พิธีรับปริญญาบัตรนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2017 มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน

alt

ในพิธีรับปริญญาบัตรนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2017 ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเดินทางไปเมืองคุนหมิงเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาบัตรในครั้งนี้จำนวน 25 คน

alt

เรียบเรียง ธีรวัฒน์ กิจงาม
ข้อมูล อโนทัย คงคาช่วย