คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาเข้าพบ รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เพื่อร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี