คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 เรื่อง New generation กับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานพยาบาล โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มรส. กล่าวว่า เพื่อให้ความสำคัญในบทบาทการพยาบาลรุ่นใหม่ที่สอดคล้องกับสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องการในปัจจุบันโดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณภาพของพยาบาล New generation ที่เต็มศักยภาพส่งผลให้เกิดการปฏิบัติทางการพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้แนวทางในการพัฒนาบทบาทและสมรรถนะพยาบาล รวมถึงเข็มมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกันของพยาบาลทุก Generation พัฒนาคุณภาพของพยาบาลให้เกิดการคงอยู่และรักในวิชาชีพพยาบาล

ด้านดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีพยาบาลศาสตร์ มรส. เปิดเผยในการจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 เรื่อง New generation กับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานพยาบาล ว่า New generation ต่อไป จะเป็นคุณค่ายิ่งในการดูแลรักษาสุขภาพแก่เพื่อนมนุษย์ อาชีพนี้เป็นอาชีพแห่งดวงประทีปเหมือนที่สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นางพยาบาลชาวอิตาลี ถือตะเกียงตรวจดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บแม้ในยามค่ำคืนจนเป็นกิจวัตรประจำของเธอที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกและถูกจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพทรงคุณค่าและน่าภาคภูมิใจ และเราต้องตั้งเข็มมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกันของพยาบาลทุก Generation


นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว

นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี