นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และอาจารย์วรันยา ใช้เทียมวงษ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยศาลฎีกา ร่วมบรรยายเรื่อง "กฎหมายบังคับคดีใหม่" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง GA 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายนิติการและพัฒนาบุคลากร กล่าวว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการฎีกาในคดีแพ่งเป็นระบบอนุญาตนั้น นับได้ว่าเป็นย่างก้าวประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการฎีกาของประเทศต่างๆ โดยจะส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องการอุทธรณ์และฎีกาของศาลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดองค์กรของศาลครั้งใหญ่ มีเป้าหมายเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่จะได้ย่อมตกอยู่กับประเทศชาติและประชาชนโดยตรง

ด้านอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เผยว่า ครั้งนี้จะมีการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งใหม่ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในประเด็นต่างๆอย่างเจาะลึก อาทิ การโอนหรือรับช่วงสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่เป็นการให้ชำระเงิน การส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง การบังคับคดีค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ร้องขัดทรัพย์ และการยกเลิกการร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเนื่องจากราคาต่ำ ซึ่งหลังจากที่จบการบรรยายผู้เข้าร่วมจะสามารถตีความกฎหมายบังคับคดีใหม่ได้อย่างแม่นยำ


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี