เมื่อวานนี้ (4 กันยายน 2560) ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี(มรส.) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมทุกด้านในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหมือง อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในวโรกาสทรงเสด็จฯตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด กก.ตชด.41

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะหน่วยงานสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน การสาธิตการสอน และการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยืนหยัดสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เราก้าวเดินอย่างมุ่งมั่นร่วมกับโรงเรียนและเหล่าครู ตชด. เราพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อพี่น้องประชาชนทุกรูปแบบตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราคือมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้มีพลัง


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ว่าที่ร.ต.อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี