alt

ภาพเป็นข่าว...เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมใจกันลงพื้นที่ชุมชน มุ่งพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ทำความสะอาดพื้นที่ถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย


นายธวัชชัย ทีปะปาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ที่จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของมหาวิทยาลัยกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยใช้กิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมจึงได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด เป็นระเบียบน่าอยู่ เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นทั้งต่อชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ธวัชชัย ทีปะปาล ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี