คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ในท้องถิ่นผ่านโครงการ "การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ" ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 และโรงเรียนบ้านควนดินแดงสามัคคี ในเขตพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา


ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรส. ในการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษให้กับท้องถิ่น ตามนโยบายของคณะ และเป็นการเสริมความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่นด้านภาษาอังกฤษให้ก้าวสู่สากล


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี