เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ”เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงาน และสร้างเครือข่าย ระหว่างสภาคณาจารย์และข้าราชการทั้ง 2 สถาบัน โดยมีผศ.นรินทร์ สุขกรี รักษาการประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรส. ให้การต้อนรับ ณ ห้องวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน/ถ่ายภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี