alt

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดประชุมการรับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 256 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ มรส.


รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาในหลายๆ ปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาวิ่งสอบ แล้วกั๊กที่นั่งเรียนทำให้คนอื่นเสียสิทธิ์ไป ซึ่งในระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) จะช่วยลดปัญหาในการยืนยันสิทธิ์การศึกษาซ้ำซ้อนกับมหาวิทยาลัยอื่น หลังสอบเสร็จในรอบนั้นๆ


ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วภาคใต้ได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาในทุกโปรแกรมไว้อย่างชัดเจน และร่วมกันออกข้อสอบประมวลความรู้กรณีผู้สมัครวุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. หรือ เทียบเท่า เพื่อลดความสับสนของนักศึกษา


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี