เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และมอบเข็มชั้นปีแก่ตัวแทนนักศึกษา ชั้น ปี 2,3และ 4 โดยมีดร. จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรส. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมี คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีกว่า 700 คน เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรม รักและเคารพเกียรติของวิชาชีพพยาบาล ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรส. กล่าวในพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ว่า นักศึกษาพยาบาล มรส.ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการได้สวมหมวกพยาบาล เพราะหมวกสีขาวนั้นเป็นเครื่องหมายว่าได้เข้าสู่การเป็นพยาบาลแล้ว และให้ตระหนักรู้ว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และต้องเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพแห่งดวงประทีปเหมือนที่สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นางพยาบาลชาวอิตาลี ถือตะเกียงตรวจดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บแม้ในยามค่ำคืนจนเป็นกิจวัตรประจำของเธอที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกและถูกจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพทรงคุณค่าและน่าภาคภูมิใจ