ภาพเป็นข่าว:เมื่อที่ 8 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) นำโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มรส.พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเป็นเงินจำนวน 102,140 บาท สร้างศาลาการเปรียญกว้าง 13 เมตร ยาว 20 เมตร ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม ตำบลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี