มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 60


โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน


รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติอย่างเต็มศักยภาพ และสมพระเกียรติ ที่จะเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี