สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนร่วมสืบสานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณริมสระน้ำหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ หวังผู้ร่วมงานเห็นคุณค่าของสายธารา พร้อมร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสำนึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นายอนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณริมสระน้ำหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ไว้บริการนักศึกษาและประชาชนในตำบลขุนทะเล รวมถึงบริเวณใกล้เคียง ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคา หรือสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ความเย็น ความชุ่มชื้นแก่สรรพชีวิต อีกทั้งยังเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่เราได้ชำระล้างหรือทิ้งสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำลำคลอง

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวต่อไปอีกว่า และอยากจะขอเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทุกท่านได้ระลึกถึงคุณค่าของสายธารา ความสำคัญของน้ำ ด้วยการร่วมกันอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สะอาด ปลอดมลพิษต่างๆ จะได้มีน้ำใช้อย่างยาวนานตลอดจนลูกหลานตลอดไปกนกรัตน์ ศรียาภัย / ข่าว
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ /ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี