​มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตกว่า 4,500 คน เตรียมพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 บัณฑิตภาคภูมิใจรับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เป็นปีแรก เปรียบบัณฑิตดั่งหัวขบวนรถไฟ มีหน้าที่เป็นผู้นำสร้างพลังความเข็มแข็งสู่ประเทศชาติ และเป็นต้นแบบจิตอาสา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

​รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จะเป็นวันฝึกซ้อมใหญ่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตทุกท่านในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

​รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวต่อไปอีกว่า พิธีการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ บัณฑิตทุกท่านจะได้รับการฝึกฝน และซักซ้อม ทำความเข้าใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ถูกต้อง เนื่องจากวันที่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เป็นปีแรก และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งต่อบัณฑิต ครอบครัว และมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจแล้ว ยังเป็นวันที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์แบบ หลังจากนี้ขอให้ “บัณฑิตได้ปฏิบัติตนดั่งหัวขบวนรถไฟ นั่นหมายความว่าต้องมีภาวะ การเป็นผู้นำ มีความคิด มีพลัง มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ เป็นที่พึ่งพาของประเทศชาติได้ อีกทั้งเป็นบัณฑิตต้นแบบจิตอาสา เห็นความสำคัญของส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน มีมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งในประเทศที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดังนั้น พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจึงเป็นพิธีที่มีเกียรติ มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีคุณค่ายิ่งต่อบัณฑิตทุกคน”

​สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีนี้จัดเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยมีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภาคแรก-ภาคหลัง วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาคหลัง วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภาคแรกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคหลัง


นางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย ข่าว
นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี