เมื่อเร็วๆนี้ สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับมูลนิธิเพชรราชาและบริษัทอักษรเจริญทัศน์ จัดนิทรรศการ นำเสนอการใช้หนังตะลุงเพื่อพัฒนานวัตกรรม นำเสนอการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า ๕๐๐ คน โดยนำสื่อตัวอย่างในการใช้หนังตะลุงในการเรียนการสอนวิชากายวิภาคและสีรรวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวณัฏฐนิชา นาคเดช และนางสาวนาซีเราะฮ์ ดอเลาะ และสาธิตการแสดงหนังตะลุง โดยนายปุณณมา ทองดีเพ็ง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร


อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า การใช้หนังตะลุงเพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่การเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่คาดว่าผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการบูรณาการหนังตุลงกับการเรียนการสอนที่เป็นมากกว่า การให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาแก่นักศึกษา ผู้สนใจ

ซึ่งศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดำรงชีวิต สร้างความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งในชุนชนอย่างดียิ่ง จึงเป็นตัวกลางในการการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ยกระดับเยาวชน ได้รับความรู้ความเข้าใจ ได้นำแนวทางในการใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และรองรับการประเมนคุณภาพสถานศึกษาได้ต่อไป อาจารย์อนุรัตน์ กล่าว


เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี