มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เข้าร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานเปิดงานประชุมและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ 9/2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัย

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มรส. เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นจับมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ นำโครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มาจัดแสดง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้ประจำถิ่น การศึกษาเกี่ยวกับต้นหยาดน้ำค้าง การศึกษาสารสะกัดจากผักตบชวาเพื่อกำจัดลูกน้ำ รวมทั้งการศึกษาชาติพันธุ์ของชาวไทยทรงดำ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินโครงการสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยความมุ่งมั่น และนับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดที่ได้ทำงานสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พวกเราจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ โดยมีเป้าหมายคือ สนองงานพระองค์ท่านในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน


เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

ว่าที่ ร.ต.อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี