ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “Retreat สู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน” ส่งเสริมศักยภาพให้ผู้บริหารในการกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน” ณ โรงแรมโวคพระนางเบย์ รีสอร์ท จ.กระบี่ เมื่อระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการ Retreat สู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน จัดเพื่อระดมความคิดแสดงความเห็นเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ๆโดยรวมของมหาวิทยาลัย ในการสนองพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คุณภาพการศึกษาและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน โดยอาศัยพลังของคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่พึ่ง มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของชาติ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพครู ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้าน ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นในการผลักดัน ส่งเสริมศักยภาพให้ผู้บริหารในการกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน” โดยยึดตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่จะเสริมสร้างพลังในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแแบบในการพัฒนาท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์


เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี