เมื่อเร็วๆนี้ Ms. Matahari Irandiputri นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรโรงแรม ภาคภาษาอังกฤษ EP) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ THE 1st ASIA YOUTH INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS “Enhancing Global Power through Diplomacy and Regional Integration” ซึ่งจัดโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โดยโครงการดังกล่าวได้คัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติดีเด่นตามเกณฑ์เพียง 500 คนจากผู้สมัคร 2900 คนในภูมิภาคเอเชียเพื่อ เป็นต้นแบบเยาวชนในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติ โดยเน้นฝึกอบรมความเป็นผู้นำ ทักษะการวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับปัญหาระดับโลก การฝึกทักษะทางการฑูต การแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศและทักษะการพูดในที่สาธารณะ นอกจากนี้ Ms. Matahari Irandiputri ยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการขององค์การสหประชาชาติอีกงานหนึ่ง คือ UN4MUN Southeast Asia Conference 2018 (USEAC - Model UN Conference) ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2561


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี