เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.)โดยสภานักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ ชมรมต่างๆ นักศึกษากู้ชีพกู้ภัย มรส. นักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการหอพักและประธานสาขามากกว่า 200 คน ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 3 ประเภท คือ ฟุตซอล แชร์บอลและกีฬาพื้นบ้าน ในกิจกรรม SRU Spirit of Student Leader ครั้งที่ 1 “เราคือพี่น้องนักกิจกรรม เราคือผู้นำนักศึกษา มรส.” ณ สนามกีฬาฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎราษฎร์ธานี


ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรส. กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญกาวหน้าไปอย่างมั่นคง ท่ามกลางวิกฤตกาลต่างๆรอบด้าน จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและใช้แนวทางที่หลากหลายคลอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีจิตวิญญาณที่ดีงาม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม

ด้าน นายอนุพงศ์ กิ่งทอง ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ มรส. เปิดเผยว่า ผู้นำนักศึกษา ถือเป็นกำลังหลักในขับเคลื่อนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์ในทุกด้านทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี และเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาประเทศให้เจริญกาวหน้าไปอย่างมั่นคง


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สภานักศึกษา มรส. ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี