รักษาการอธิการชี้ชัดแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 20 ปีต้องใช้ได้จริง สอดรับกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมรับฟังมุมมองความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้ง 12 เวที


รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดนโยบาย และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมไปถึงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอันได้แก่ 1. การผลิตบัณฑิต หาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนในอนาคต 2. การค้นคว้าวิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆมาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 3. การบริการวิชาการ โดยจะต้องนำความรู้ในทุกๆ ศาสตร์ไปขยายผลในการแก้ปัญหา สร้างคุณภาพชีวิตระบบเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในสังคมให้ดีขึ้น 4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน ดึงจุดแข็งด้านวัฒนธรรมอันดีงามมาสานต่อให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป

ด้าน นายอนุพงศ์ กิ่งทอง นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการที่มหาวิทยาลัยเปิดเวทีรับฟังมุมมองเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุกคามของมหาวิทยาลัย ด้านขอบเขตพันธกิจที่เหมาะสมทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต โดยส่วนตัวคิดว่าควรมีการบริการวิชาการในมหาลัย จัดอบรมให้ความรู้ให้นักศึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง เปิด workshop สอนอาชีพเสริมแก่คนที่สนใจเฉพาะ ส่งเสริมการเรียนที่เน้นปฏิบัติที่เข้มข้น ลงชุมชนจริงอย่างเป็นระบบ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 20 ปี ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้น ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งทั้ง 12 เวทีจะแบ่งเป็นเวทีที่ 1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 นักศึกษาระดับปริญญาโท 3 อาจารย์สายสังคม 4 อาจารย์สายวิทย์ 5 คณบดีและ ผอ.สำนัก/สถาบัน 6 บุคลากรสาบสนับสนุน 7 บุคลากรสาบสนับสนุนระดับ ผอ. 8 ศิษย์เก่า 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10 ผู้ประกอบการ 11 หน่วยงานภาครัฐ 12 ผู้บริหารและตัวแทนสภามหาวิทยาลัย


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ศลักษณ์พร ติ้วพานิช ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี