วิทยาลัยนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) สร้างความตระหนักถึงวิชาชีพ เคารพสถาบัน จัดพิธีติดบั้งเลื่อนชั้นปี รุ่นพี่ – รุ่นน้องการบิน รักษาการอธิการเผยเคล็ดลับดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพื้นฐาน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เป็นแนวทางแห่งความสำเร็จ

alt

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาทุกคนต้องมีความเพียรพยายาม ทำงานด้วยตนเองจนเต็มกำลังสามารถ มีความกตัญญู มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และรู้จักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนรู้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในทุกด้าน ซึ่งงานพิธีติดบั้งเลื่อนชั้นปี รุ่นพี่ – รุ่นน้องการบิน ในปีนี้ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจกันของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญ เคารพรักในสถาบัน และวิชาชีพ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง

โดยพิธีติดบั้งเลื่อนชั้นปี รุ่นพี่ – รุ่นน้องการบิน ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ

ฝ่ายสื่ิอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี