มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)เดินหน้าตรวจคุณภาพอาหารจากผู้ประกอบการทุกร้านในมหาวิทยาลัย โดยร้านอาหารเเห่เข้าคิวผ่านเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้การรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อยถ่วนหน้า

alt


วันนี้( 8 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ให้แก่ผู้ประกอบการในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี และนายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประทานมอบป้าย “มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste”ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีใน

โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตรวจประเมินร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูล พร้อมสุ่มตรวจตามหลักสุขาภิบาลอาหารเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสเลือกบริโภคอาหารจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ร้านค้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคให้ผ่านตามหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารกำหนด และพัฒนาร้านค้าในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยต่อไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎณ์ธานี