มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกำหนดแนวทางกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 โดยมีโดยท่านโสภา กาญจนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และประธานคณะกรรมการทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ


ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่ได้ร่วมในการแสดงพลังของสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ฯ เพื่อให้กลุ่มสตรีได้แสดงออกถึงศักยภาพ การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมีเป้าหมายเป็นสตรีเข้าร่วมงานมากกว่า 12,000 คน


ในการนี้ผู้ช่วยอธิการได้นำคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมชมสถานที่จัดกิจกรรม วันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

กฤษพงษ์ แก้วอ่อน/ลดามณี หนูรอด ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี