alt

คุณบำรุง ช่วยฤกษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2561 โดยได้รับรางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 โดยคัดเลือก คุณบำรุง ช่วยฤกษ์ ช่างซ่อมบำรุง สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560


โดยวันข้าราชการพลเรือน มีวัถตุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการของรัฐไปสู่ประชาชน โดยทำงานอย่างผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อประเทศชาติ และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของข้าราชการ

ด้านอาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภูมิใจที่คุณบำรุง ช่วยฤกษ์ ได้รับตำแหน่งข้าราชการดีเด่น เผยว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสม เพราะคุณบำรุง ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถ