คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการคลินิกกฎหมาย เรื่อง สิทธิประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ บทบาททนายความในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

อาจารย์อภิชาติ โกศล หัวหน้าฝ่ายงานบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า งานโครงการคลิกนิคกฎหมายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเรื่องสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และบทบาททนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชน สร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อภิชาติ โกศล ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี