alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนระนอง ในกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มุ่งสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่คิดอย่างสร้างสรรค์ตอบโจทย์ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสมชาย สหนิบุตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามอัตลักษณ์ความต้องการของท้องถิ่น”

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การพัฒนานักศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน จึงส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษาต่างร่วมกันพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ชีวิต โดยการนำนักศึกษาไปดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของแต่ละสถาบัน และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นแบบอย่าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคต

ด้าน นางกิตติมา คงโต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระนอง โดยการเสริมสร้างกระบวนการคิดที่เป็นระบบ สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะอาศัยกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการขับเคลื่อนอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเดินงานและกิจกรรมที่มีความหลากหลาย

ส่วน นายศิริมงคล ร่วมพันธ์ นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาด้านกิจกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาที่แท้จริง ดั้งนั้นองค์การนักศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรที่คอยขับเคลื่อนกิจกรรมของนักศึกษา จึงจำเป็นต้องร่วมกันส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันละกัน สร้างความสามัคคีในเครือข่ายผู้นำนักศึกษาของแต่ละสถาบันให้เกิดความเข้มแข็ง มีระบบการคิดที่ดี กล้าคิด และคิดอย่างสร้างสรรค์


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี