มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบแรก (PortFolio) เป็นไปตามเป้า นักเรียนเล็ง เลือกศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยของพระราชา ผู้ปกครองไว้วางใจ บุตรหลานเรียนใกล้บ้านประหยัดค่าใช้จ่าย อบอุ่น สะดวก กว้างขวาง ไปมาง่าย เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบแรกประเภท (PortFolio) ตามกระบวนการรับสมัครนักศึกษา ระบบ TCAS ขณะนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเป็นนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ , คณะนิติศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้

ด้านนางวัลภา ชูรักษ์ ผู้ปกครอง เปิดเผยถึงความรู้สึกที่บุตรสาวเลือกเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่า ตนเองรู้สึกอบอุ่นที่บุตรสาวเลือกเรียนที่ มรส. เพราะใกล้บ้าน โดยบ้านของตนเองตั้งอยู่ที่ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถเดินทางไปมาหาสู่กับลูกได้ง่าย และเมื่อได้มายังมหาวิทยาลัยก็รู้สึกอบอุ่น บรรยากาศกว้างขวาง

ส่วน นางสาวนัฐเรีย แก้วนพรัตน์ นักเรียนจากโรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดพังงา ผู้รายงานตัวเป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ตนเองมีความต้องการที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ต้น เพราะได้มีโอกาสมาส่งพี่สาวเรียนที่ มรส. หลังจากนั้นก็รู้สึกประทับใจและมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะศึกษาต่อที่นี่ และที่เลือกเรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพราะในอนาคตต้องการทำงานเพื่อประชาชน

นอกจากนี้ นายธำรงศักดิ์ รักษายศ นักเรียนจากโรงเรียนชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้รายงานตัวเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เปิดเผยว่า ตนเองมีความสนใจด้านกฎหมาย เพื่อในอนาคตสามารถนำไปต่อยอดการสอบเข้าทางด้านทหาร และที่เลือกเรียนต่อ ณ มรส. เพราะใกล้บ้าน สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวได้

สำหรับการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในระบบ TCAS มีรอบการสมัคร ๔ ช่องทาง คือ ๑. คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบข้อเขียน ๒. สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน ใช้ข้อสอบส่วนกลาง เช่น ๙ รายวิชาสามัญ หรือ GAT/PAT เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ๓. การรับตรง โดยใช้องค์ประกอบของคะแนน เช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT เป็นต้น ๔. การรับตรงรอบสอบภูมิศาสตร์ภาคีภาคใต้ เป็นการสอบร่วมกันมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ได้แก่ มรภ.สุราษฎร์ธานี , มรภ.นครศรีธรรมราช , มรภ.สงขลา , มรภ.ภูเก็ต และ มรภ.ยะลา ซึ่งขณะนี้จำหน่ายใบสมัครแล้ว สามารถซื้อใบสมัครได้ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กนกรัตน์ ศรียาภัย ข่าว
นิเวศน์ แซ่โค้ว ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี