คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) ร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น แนะช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปรึกษาทางคดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สร้างการรับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ร่วมบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีต่อประชาชน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทำหน้าที่ในฐานะคนของพระราชา ทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ ทำงานเพื่อชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ ช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม จักต้องเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางบริการด้านวิชาการแก่ประชาชนทุกภาคส่วน

ด้าน ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มีหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาทางคดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและแลกเปลี่ยนความรู้ จึงร่วมมือกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีต่อประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น หวังให้ประชาชนรับรู้เข้าใจ และเข้าถึงการบริการที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์บริการแก่ประชาชน

สำหรับประชาชนในท้องถิ่น หากเกิดปัญหาสงสัยทางด้านกฎหมาย ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือเกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความยุติธรรมตามสิทธิประโยชน์ของมนุษยธรรมต้องการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ สามารถยื่นเรื่องหรือปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องได้ ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านมนุษยชน ภาคใต้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


กนกรัตน์ ศรียาภัย ข่าว

เทพพร ฉิมพิมล ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี