มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณที่ตั้งหลวงพ่อพระพุทธโสธร และหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดี และขอบคุณแขกผู้มีเกรียติ อาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา ที่ได้มาร่วมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร ร่วมทำบุญใหญ่อันเป็นประเพณีของชาวราชภัฏสุราษฎร์ ที่สืบทอดกันมายาวนาน เนื่องในวันมหามงคลก็ขออวยพรให้ทุกๆท่าน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสติปัญญาที่โปร่งใสในการทำงาน ใช้ชีวิตอย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต ในหน้าที่การงาน มีความสงบร่มเย็นสืบไป

ด้าน นายอนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ว่า เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและสักการบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร สิ่งศักดิ์สิทธิประจำมหาวิทยาลัย ด้วยการสรงน้ำ เปลี่ยนเครื่องทรงและรำมโนราห์ถวาย

 

โดยกิจกรรมในการสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จะมีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร เปลี่ยนผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธโสธรและปิดทอง และร่วมรับประทานอาหาร ณ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร ส่วนภาคบ่ายที่หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การรำมโนราห์ถวายหลวงพ่อพระพุทธโสธร รดน้ำขอพรผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม การแสดงจากชุมชนขุนทะเล บรรยายในหัวข้อ สังคมผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ธวัชชัย ทีปะปาล อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและนายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเลพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุในชุมชน สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว / อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

อพิสิทธิ ชมเชย, ธีรวัฒน์ กิจงาม วิดีโอ / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ