SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2560
Monday, 28 August 2017 เขียนโดย :   sru


ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ สอบวันที่ 28 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สอบวันที่  28 สิงหาคม 2560
คณะครุศาสตร์ สอบวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบวันที่ 30-31 สิงหาคม 1 และ 7 สิงหาคม 2560
คณะวิทยาการจัดการ สอบวันที่ 1,4-6 กันยายน 2560
คณะนิติศาสตร์ สอบวันที่ 6 กันยายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบวันที่ 6-7 กันยายน 2560

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา 077913337 หรือ 0818917774
il.sru.ac.th

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจร่วม โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
   สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2560
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนีติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ(ตกค้างรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวน 11 คน
   เปลี่ยนแปลง ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนีติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป