แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
กิจกรรม การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai Mooc) ประจำปี 2562
Wednesday, 21 August 2019 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีผ่านห้องเรียนออนไลน์ Thaimooc.org (การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโครงการ Thai MOOC "ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นโครงการการเรียนรู้ออนไลน์รูปโฉมใหม่ เรียนผ่านระบบ MOOC (Massive Open Online Course) สนับสนุนการเรียนรู้คนไทย เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้พัฒนาหลักสูตรนำร่องให้กับนักศึกษาและชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาด้วยตนเองตามที่ตนเองต้องการด้วย SMART COURSES จำนวน 3 หลักสูตรในปี  2562 ได้แก่


  • SRU002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน (Office Information Management)
  • SRU003 ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน (English for Fundamental Nursing) (รอประกาศเข้าเรียน)
  • SRU004 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา (Design of Multimedia Courseware and Animation for Education) (รอประกาศเข้าเรียน)


รายละเอียดเพิ่มเติม http://arit.sru.ac.th/news-activities/arit-news/1015-sru-mooc-course.htmlข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศการผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
   ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อ หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ขอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 และรับสมัครนักศึกษาทุนที่ยังไม่ครบเพิ่มเติม
   แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี