SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 643 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  11 มิ.ย. 2557นักศึกษาใหม่ ชั้นปี 1 รหัส57 ทุกคน สามารถเข้าตรวจสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียนตัวเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  10 มิ.ย. 2557ประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  10 มิ.ย. 2557ปฏิทินวิชาการ นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน 54114.171 พยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2557
  10 มิ.ย. 2557ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรับตรงครั้งที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ ให้มารายงานตัว ในวันที่ 16 มิ.ย. 2557
  9 มิ.ย. 2557ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2557
  30 พ.ค. 2557นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ให้มาสอบวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา 09.00-11.00 น.
  27 พ.ค. 2557ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557
  23 พ.ค. 2557ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์การศึกษา เลื่อนสัปดาห์การเรียนการสอนจาก วันที่ 24-25 พ.ค. 2557 เป็น วันที่ 5-6 ก.ค. 2557 และเลื่อนวันสอบปลายภาค เป็นวันที่ 12-13 ก.ค. 2557 แทน
  4 เม.ย. 2557การเรียนการสอนชดเชย ในภาคเรียนที่ 3/2556 ทุกศูนย์การศึกษา
  11 มี.ค. 2557เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2557
  4 มี.ค. 2557การประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  28 ก.พ. 2557ให้นักศึกษาที่นักศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.บท. ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด "คู่มือปัจฉิมนิเทศ"
  25 ก.พ. 2557การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร TQF)
  25 ก.พ. 2557ประกาศ การเข้าสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย GED)
  22 ก.พ. 2557ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. 3/2556
  19 ก.พ. 2557นักศึกษา ภาคกศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ และ ศูนย์เกาะสมุย ที่เข้าปีการศึกษา 2556 รหัส 56 วันที่ 22-23 ก.พ. 2556 มีการจัดการเรียนการสอนปกติ ตามปฏิทินวิชาการ 2/2556
  13 ก.พ. 2557ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2556
  6 ก.พ. 2557ประกาศเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน และการสอบ นักศึกษาภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2556 ด่วน
  29 ม.ค. 2557ประกาศเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน นักศึกษาภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2556 ด่วน
  9 ม.ค. 2557ประกาศสภานักศึกษา ภาคปกติ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  9 ม.ค. 2557การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  2 ม.ค. 2557นักศึกษาภาคปกติ ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า พร้อมค่าปรับ ในวันที่ 10 มกราคม 2557 นี้เท่านั้น หลังจากนี้ต้องพักการเรียน
  17 ธ.ค. 2556นักศึกษากลุ่มเรียน สฎ.1613.041 และ สฎ.1614.042 สาธารณสุขชุมชน ให้รวบรวมใบรายงานผลการเรียน ส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน เพื่อดำเนินการเรื่องการยกเว้นรายวิชา
  26 พ.ย. 2556ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
  19 พ.ย. 2556กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556
  12 พ.ย. 2556ประกาศการดำเนินงานชมรมของนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
  8 พ.ย. 2556แจ้งปิดกลุ่มเรียนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ภาคเรียนที่ 2/56
  5 พ.ย. 2556รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2557
  1 พ.ย. 2556ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ห้องศรีวิชัย เปลี่ยนเป็น ห้อง GA104 และ ห้อง GA104 เป็น ห้องศรีวิชัย
  1 พ.ย. 2556นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป (รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย GED) ให้ดาว์นโหลดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคเรียนที่ 2/2556
กำลังแสดงหน้าที่ 14 จากทั้งหมด 22 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   หน้าถัดไป>>