SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 657 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  9 ส.ค. 2559ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม นักศึกษา ภาค กศ.บท. ( เสาร์ - อาทิตย์ ) ประจำปีการศึกษา 2559
  9 ส.ค. 2559ประกาศชำระค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2559
  9 ส.ค. 2559รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  3 ส.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ปีการศึกษา 2559 ผู้สอบผ่าน จะต้องรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น.
  2 ส.ค. 2559ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ Sec N31 ถึง N58 มาเป็นรายวิชา GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนสมทบกับรายวิชาดังกล่าว ติดต่อฝ่ายทะเบียน
  2 ส.ค. 2559ประกาศเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์ ( เรียนเสาร์-อาทิตย์ ) ประจำปีการศึกษา 1/2559
  2 ส.ค. 2559ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้หัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้อง นักศึกษาปี 1 รหัส59 มารับเอกสารติดรูป กำหนดการรับเอกสาร วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2559 ที่ห้องทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษก เวลา 08.30 - 16.30 น.
  1 ส.ค. 2559ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ตามบัญชีรายชื่อ ดาว์โหลด แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ของผู้ปกครองเกียรตินิยมอันดับ ๑ ส่งแบบตอยรับภายในวัน ๒ - ๓๑ ส.ค. ๕๙ ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง
  29 ก.ค. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบสุดท้าย)
  29 ก.ค. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกุ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษารายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในส่วนนักศึกษาที่มีผลการเรียนน้อยกว่า ๒.๐๐
  28 ก.ค. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคกศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) และการเลือกตั้งกำหนดให้มีการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 วันที่ 7 สิงหาคม 2559
  27 ก.ค. 2559ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2559 คลิกดูรายละเอียด
  27 ก.ค. 2559ผลประกาศนักศึกษาผู้ที่รับทุนการศึกษา "มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล"
  26 ก.ค. 2559รา่ยวิชาเลือกเสรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
  26 ก.ค. 2559ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  23 ก.ค. 2559ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 11 ส.ค. 2559 และแจ้งกำหนดการลงทะเบียนนอกเหนือจากแผนการเรียนที่กำหนดให้
  8 ก.ค. 2559รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 กันยายน 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  6 ก.ค. 2559นักศึกษาภาคปกติ ปี1 รหัส59 ที่ยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) วันที่ 11-15 ก.ค. 2559 (เท่า่นั้น) เวลา 09.00 - 13.00 น.
  6 ก.ค. 2559ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ รอบที่ 9 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
  5 ก.ค. 2559ประกาศเปลี่ยนแปลงวันมารับเอกสาร ใบทรานสคิป สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากวันที่ 12 ก.ค. 59 เป็น วันที่ 5 ก.ค. 59 เป็นต้นไป วันที่ 9 - 10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หยุดทำการ เนื่องจากใช้สถานที่ในการสอบ ก.พ. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดื
  5 ก.ค. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้บันทึกข้อมูลในการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผิดพลาด และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครั้งที่ ๔
  1 ก.ค. 2559ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ตรวจสอบตารางเรียนและลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ที่ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 11 ส.ค. 2559 ตามปฏิทินวิชาการ
  24 มิ.ย. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  24 มิ.ย. 2559ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ปี 1 รหัส 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  21 มิ.ย. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้บันทึกข้อมูลในการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผิดพลาด และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครั้งที่ ๓
  20 มิ.ย. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในส่วนนักศึกษาที่มีผลการเรียนน้อยกว่า ๒.๐๐
  17 มิ.ย. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  10 มิ.ย. 2559ประกาศ โครงการอบรมพัมนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  8 มิ.ย. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้บันทึกข้อมูลในการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผิดผลาด และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครั้งที่ ๒
  1 มิ.ย. 2559กำหนดการโครงการแนะนำการใช้งานสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
กำลังแสดงหน้าที่ 6 จากทั้งหมด 22 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   หน้าถัดไป>>